"25 days in tatsumachi studio" series."25 days in tatsumachi studio / Suzuki Yakkyoku Gankyo-bu #002" Mari Katayama, Self-Portrait, 2015.

"25 days in tatsumachi studio / Suzuki Store #001" Mari Katayama, Self-Portrait, 2015.

"25 days in tatsumachi studio / Suzuki Store #002" Mari Katayama, Self-Portrait, 2015.

"25 days in tatsumachi studio / Atsumi Records" Mari Katayama, Self-Portrait, 2015.

"25 days in tatsumachi studio / Suzuki Yakkyoku Gankyo-bu #001" Mari Katayama, Self-Portrait, 2015.


"25 days in tatsumachi studio / Yamato-En" Mari Katayama, Self-Portrait, 2015.

"25 days in tatsumachi studio / Frida" Mari Katayama, Self-Portrait, 2015.

"25 days in tatsumachi studio / Hong Kong" Mari Katayama, Self-Portrait, 2015.

"25 days in tatsumachi studio / Riko" Mari Katayama, Self-Portrait, 2015."25 days in tatsumachi studio / Ajisai" Mari Katayama, Self-Portrait, 2015.